સાંસદ મોહનભાઇના અંતિમ દર્શને લોકોની ભારે ભીડ

रोजी प्रकाशित केले 22 फेबृवारी, 2021

टिप्पण्या

 • Om shanti

 • Om shanti💐💐👏🏻👏🏻😥😥😥

 • santi om

 • Om shanti jai hind

  • OmShanti hi bhagvan Amana jivane Santi aape .

 • Om santi 😔😔🙏🙏

 • om santi

 • Om shanti

 • Om santi

 • Om santi sir

 • 🕉️ Shanti

 • Om Shanti 🙏🙏🙏

 • Om shanti

 • om shanti

 • Om santi 😢😢

  • Om Shanti 😭😭😭😭😭😭 bhagvan Amana jivane sukhi rakhajo.halelluya.

 • ॐ શાંતિ ।