Sathya (சத்யா ) - Daily, 10:00 PM - Promo - Zee Tamil

रोजी प्रकाशित केले 3 मार्च, 2021
சத்யா
தினமும் இரவு 10 மணிக்கு உங்கள் ஜீ தமிழில்
Sathya, Daily 10 PM
Free Subscription click here : bit.ly/SubscribeFreeZeeTamil
Get notified about our Latest update by Clicking the Bell Icon 🔔
Paid Subscription Zee5 click here:www.zee5.com/myaccount/subscription?plid=0-11-1503&
To Free Download ZEE5 Mobile app click the link below
Playstore: bit.ly/Zee5PlayStore
iTunes: bit.ly/Zee5ITunes
Connect with Zee Tamil on Social Media
Facebook - bit.ly/ZeeTamilFB
Instagram - bit.ly/ZeeTamilInsta
Twitter - bit.ly/ZeeTamilTwitter
Connect with Zee5 on Social Media
Facebook : bit.ly/Zee5TamilFB
Instagram : bit.ly/Zee5TamilInsta
Twitter : bit.ly/Zee5TamilTwitter

टिप्पण्या

 • Knf

 • 😂😂😂😂😂😂😂😂

 • 😝😝

 • Evalam Oru purushan 😡😡

 • Cringe 100%

 • Episode 09.3.21 promo podunga

 • நந் தமிழ் மொ இளெ

 • 😅🤣🤣🤣

 • Eppo oru promo vanthu eruku atha poduga samaya eruku

 • First seeing this serial promo Crossgender pair with guy ah omg Tamil serial went to next level now Keep going

 • Prabhu fans like her👇

 • Sathya fans like her👇

 • Vishnu fans like her👇

 • Ayesha akka fans like her👇

 • Super

 • Amulbaby na amulbaby tha

 • Na kuda drawing nu nenachen

 • Super promo

 • Dislike are fake IDs created by Moratu singles

 • 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

 • Sema sema super pavam sathya

  • Romba comsy 😂😂😂🤣🤣🤣🤣

 • Cute Amul baby ❤️

 • Chee 🤢

 • 🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩

 • Why bro IAM 😤but it is nice 💖💖

 • I am soooo happy

 • Amul baby enna vaangitu vandhuruka andha slang super 😂🤣😂🤣😂🤣 cute ah iruku

 • 6 th feb episode download pannunga please

 • 🤣🤣🤣🤣😭

 • 🤣

 • Sema Amul baby vera leval

 • Woooow million views 👏👏👏👏👏💟

 • Yaarelaam amul baby andhe photo gift kudukemaatarunu appeye kandupidicheenge indhe amulbaby eppevum amul babydhaan onnum puriyaathu paavam rowdy baby😭😭

 • Romp keyvalam pore attikuthu

 • Na kuda atha baby album erukum nenachien amul baby is Vera level

 • Congratulations for 2 years wishes to Ayesha Vishnu and all Sathya team love all so much ❤️❤️❤️❤️

 • I am big big big big big..........,......................................................................... fan of vishnu anna 😍🥰🥰😍😍🥰🥰😍🥰🥰😍😘😍🤩🤩❤️ I love Amul baby so much

 • 😁😁😂😂

 • mrlevel.info/two/bZh-i2h6ooCmpKs/vhi-i

 • There was an account recorded in the collection of stories “Sou Shen Ji,” which talked about Xu Xu in the Later Han period, who was well-known for his strong sense of justice in law enforcement. When he served as magistrate of Xiaohuang County, a large locust plague broke out in the neighboring county, and all vegetation was eaten up by locusts. When the devouring locusts passed through Xiaohuang County, however, they did not stop, and just flew away without causing any damage. When the governor heard that Xu Xu did not do much to control the locusts, he went into a rage and removed Xu Xu from his position. To everyone’s dismay, as soon as Xu Xu lost his position and left Xiaohuang County, locusts returned in large numbers. People from Xiaohuang County gathered together and appealed to the governor for Xu Xu, saying that he was an exceptionally good official and that when he was in charge of Xiaohuang County, even locusts would not dare to come near him. After the governor learned the truth, he apologized to Xu Xu and asked him to resume his post. As Xu Xu was reinstated, locusts in Xiaohuang County flew away immediately. From the governor’s point of view, when a disaster occurred, local officials should worry about it day and night, and work hard to fight the disaster. They should apply for funds and food relief from the central court, sending express reports one after another. But Xiaohuang County governed by Xu Xu took a “passive approach,” and it also turned out to be the only county in the region that escaped damage during the locust plague. How could it have happened that way? Plagues Have Eyes The great plagues in history, be it the devastating Plague of Justinian, the Black Death in Europe, the deadly Spanish flu or others, all seemed to have occurred with a predetermined arrangement. Take the well-known Justinian Plague for example. In the spring of 542, a great plague broke out in Constantinople, the capital city of Eastern Rome, and it ended four months later. People thought the disaster was over, but it was only a temporary break for those who had escaped earlier. The plague seemed to follow an established route and spread from one place to another. In 558, it returned to Constantinople all of a sudden, ravaging the entire city for a second time, killing a large number of residents. By then, Rome had already accumulated quite some experience in epidemic prevention, and the Byzantine public health provision was well developed and was able to offer drugs to the populace to prevent the plague from spreading. People began to wear masks and tried to stay inside their homes. However, all these prevention efforts appeared to have little effect. Historian Evagrius Scholasticus, who personally experienced the Justinian Plague, described the situation in his book Ecclesiastical History (AD431-594): “The ways in which the disease was communicated, were various and unaccountable: for some perished by merely living with the infected, others by only touching them, others by having entered their chamber, others by frequenting public places. Some, having fled from the infected cities, escaped themselves, but imparted the disease to the healthy. Some were altogether free from contagion, though they had associated with many who were afflicted, and had touched many not only in their sickness but also when dead. Some, too, who were desirous of death, on account of the utter loss of their children and friends, and with this view placed themselves as much as possible in contact with the diseased, were nevertheless not infected; as if the pestilence struggled against their purpose.” Another historian who witnessed the devastation of the plague first hand was John of Ephesus. He was also author of the book “Lives of the Eastern Saints.” John described how they traveled in terror from one place to another to try to get away from the deadly disease: “Day by day we too - like everybody knocked at the gate of the tomb. If it was evening we thought that death would come upon us in the night, and again if morning had broken, our face was turned the whole day toward the tomb.” John tried to escape from the plague, but no matter where he fled, the plague always followed, until he had nowhere to escape to. “In these countries we saw desolate and groaning villages and corpses spread out on the earth, with no one to take up (and bury) them,” he described. Sometimes in a city, only one or two families were infected, and the rest of the households remained safe. In other cities, very few people survived, and an entire city was destroyed. Some people who were not afflicted thought they had escaped the plague, but died in the following year. What was more difficult to comprehend was that some residents successfully escaped from the epidemic area and arrived in a city free of infection. However, when the epidemic spread to that city, those who got infected were still those who had fled there earlier. People were talking about these strange things and found them incredible. Cities were paralyzed; entertainment activities came to a standstill; there was no more trade, and handicrafts and services became stagnant, and produce was left unharvested in the fields. What followed next after the plague became subdued were famine, inflation, and food shortage. Some people escaped the plague, but could not survive the famine and starved to death in the end.

 • 🤣🤣🤣🤣

 • The Secret Was Not in the Medicine Prescription Itself A widespread plague prevailed towards the end of the Ming Dynasty, and the Ming army lost its combat power as a result. The Shandong, Hebei, Jiangsu and Zhejiang areas were hit the hardest and most households became empty, with no survivors. General Sun Chuanting was designated to deal with the situation, and he hired the local physician Wu Youke to help out. Wu prepared a traditional Chinese medicine prescription called “Dayuanyin,” which appeared to be very effective and the epidemic soon disappeared after the sick took the medicine. Was it the prescription “Dayuanyin” that did the trick? In fact, what worked wonders with the plague was not the prescription itself. “Dayuanyin” was only an ordinary medicine, and it was only because Wu Youke added a “guiding ingredient” that the medicine had a miraculous effect. If you come across a person with supernatural abilities or someone who has elevated to a certain level through cultivation, they may tell you that Wu was a Taoist practitioner, and that the “guiding ingredient” was a “verse” of that school of practice, or what was known as “Mantra.” When the patient sincerely recited the “Mantra,” he/she was calling for the guardian god of that school for protection, and when the patient took the medicine, the guardian god would make a mark on the patient. This mark was a symbol, and when the plague god saw the symbol he would go past the person and would not cause him/her any trouble; for those who were already in trouble, the plague god would remove the virus from them. By then, no matter how weak one’s immune system had become, he/she would be able to overcome the virus and gradually regain health. Someone might ask: What was the “verse” Wu Youke used? If it is made public, along with the prescription “Dayuanyin,” wouldn’t we have a special cure for the current pandemic? No, that would not be the case. Firstly, the formula of “Dayuanyin” was long lost. In ancient China, unique skills were passed down orally, with no written record. So Wu Youke would not write out the secret “verse” in his book “Wenyi Lun”; secondly, times have changed, and cultivation practitioners and gods only took care of what they were supposed to do at that time; they would not go beyond what they were designated to do then. “Bei Shui Yi Zhan” - “To Fight with One’s Back to the River” The following is a story from the 2020 Chinese New Year, told by a woman from Liaoning Province. “My husband is in his early 70s. He used to be a soldier and later served as a policeman after he was demobilized. Due to the atheist brainwashing by the communist regime, he did not believe in gods or Buddhas and formed his own philosophy of life: No one can survive without food and money.” “However, in recent years, his health has turned from bad to worse, and he was being eaten up with diseases,” the woman continued. “The most serious was vesicular emphysema with pulmonary bullae. There was hardly anything good left in his lungs.” Her husband could not go downstairs for over a year, and had to be hospitalized more than a dozen times a year. She told him about the wonderfulness of Falun Dafa many times, but he refused to listen, even though he had witnessed how his wife recovered from an incurable disease after she took up Falun Dafa, an ancient spiritual and meditation discipline with extraordinary health benefits and the core values of Truthfulness, Compassion, Forbearance. He spent the whole winter in hospital in 2019 until towards the Chinese New Year in 2020. “He was in very bad shape on New Year’s Day,” his wife recalled, “but he tried his best to keep going so that he would not spoil the day of celebration and family reunion.” As the day went on, his condition got worse and he found it hard to breathe, whether sitting up or lying down. He was panting for air and his temperature went up to 39℃. It was indeed a critical situation. That was the time when the Wuhan virus infection started to spread fast. If he was taken to hospital, he would no doubt be treated as a Wuhan pneumonia patient and the whole family would be quarantined. “My husband’s condition remained critical until after midnight and he could die from suffocation any time,” the woman continued. “In desperation, I asked him if he knew what the Chinese proverb ‘Bei Shui Yi Zhan’ (To fight with one's back to the river or to fight a last battle in desperation) means. He was baffled by my question.” “Don’t count on the hospital,” the woman said to her husband. “You have no other option. Just follow me and recite ‘Falun Dafa is good. Truthfulness-Compassion-Forbearance is good,’ and ask our Master to help you.” The man was very aware of his condition, and out of desperation for his life, he shouted from his heart, “Falun Dafa is good. Truthfulness-Compassion-Forbearance is good” in a trembling voice. He also said, “Master Li, please help me!” “At long last, my stubborn husband, who was deeply poisoned by the Chinese Communist Party’s doctrines, finally broke through the shackles of atheism at the crossroads of life and death. He kept reciting the two lines with all sincerity,” the woman went on. Two hours later, at around 4:00 a.m., her husband was sweating heavily and his temperature came down to normal! He no long felt heaviness in his chest and he could breathe easily, a feeling he had not had for a long time! He was extremely excited and wholeheartedly believed in Falun Dafa and realized that Master is here to save people. He dumped the fallacies of atheism completely. Since that moment, he has gradually regained his health and is extremely grateful to Master Li for saving his life at the most critical moment. Falun Dafa, also known as Falun Gong, is a high level form of cultivation of mind and body in the Buddhist tradition. By cultivating themselves according to the principles of Truthfulness-Compassion-Forbearance and doing its five sets of meditative exercises, countless practitioners around the world have benefited from Falun Dafa. Due to Falun Dafa’s immense popularity in China, the Chinese Communist Party launched a brutal persecution of the practice in July 1999 and spread demonizing propaganda to deceive people and stir up hatred against Falun Gong. Thanks to Falun Dafa practitioners’ efforts in truth-clarification over the years, more and more people have begun to awaken to the truth and have benefited from Dafa as a result. The above story is just one of many similar cases of people who were infected with the virus but miraculously recovered by sincerely reciting the two phrases. The year 2020 has gone by, but the pandemic is still raging across the world in an intensified manner. People need to overcome fear and rationally seek true protection from the compassionate Divine.

 • குழந்தை போட்டோகாமிக்கல்ல அவங்க அக்காவந்துருவாசீரியல்நல்லாஇருக்கும்

 • Best comedy serial

 • mrlevel.info/two/nHaahZydd66VgIE/vhi-i

 • 😭 sonamiuthu 😭😭😭😭

 • Stress Reliefer- Sathya😘😘

 • Semma comedy😘😘😝

 • Sathiya akka Fan's like here 👇

 • Guys zee tamil fun 2.0 channel voting pogudu all guys watch sunday 6.00pm 6 th march ok only vote with ayesha and vishnu. Ok guys.

 • 😂😂😂

 • 😃😃

 • Intha moonja paathale earichala varuthu vera heroin kedaikala pola

  • @Karthika Udhayakumar itha yaru pakuranga.. you tube promo la varathe paaka mudila ithula serial ah vera pakanuma

  • Pudikalana pakathinga ethuku pakuringa

 • 😂 but cute Vishnu 😍😍😍

 • Seriya ath pathathum enakum kovam tha vanthe 😝 rowdy baby thittnathk entha thappum illaye

  • Pls ka en channel la ayesha akka va drawing paniruken pls paruinga support panuinga please

 • Andha kozhandha padam erukunnu patha ipdi pannittingale amul baby sir

 • 😂😂😂

 • ☺️☺️☺️

 • Lip Smacking Instant Wheat Halwa 5 mins Recipe! mrlevel.info/two/qmihqHOBrKnIgqM/vhi-i Plz Subscribe for more Healthy Recipes!

 • 😂😂🤣🤣

 • Rb sama bulb vangitaga 😆😆😆

 • Over acting pannadhinga da kevalama irukku

 • 😂😂😂😂😂😂

 • Ithu enna gift pa 😂😂😂😂😂

 • Congratulations zee tamil sathya serial team. Sathya serial become zee tamil serial no 2 serial. Soon it will become channel no 1 serial.

 • 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤩🤣

 • Satya

 • This promo very joke and interested

 • Sathyaji hamesha dusro ka jindagi ki bare me sochegi ,pehle maa ne use kiya ,prabuji ki gar vaale use kar rahiye, prabu sir ki chittappa beti per gussa nahi sathyaji per gussa. selvi bahar kaam kar sakti he , sathyaji problem aagayi to log nahi aayegi. .... tamil sathya, kannada sathya, 2serial fev......

 • Congratulations to the whole team of sathya for giving us a spectacular serial . which stole our hearts right from beginning 🥰...keep rocking ..our support is always for you💯💯👍

  • Yes

  • mrlevel.info/two/nHaahZydd66VgIE/vhi-i

 • Amul baby anna Vera level 🤣🤣😂😂😂

 • Comedy nice

 • Semma....... semma vera level amul baby 😂😂😂😂😂😂

 • தமாசு தமாசு

 • Baby drawing nu nenache pa

 • I don't expect this scene😥I thinked amulbaby presents the drawing to sathya😏

 • Podi thevidiya muga pakka mudiyala

 • Enna amul baby ni eppidiyellam comedy panni engala sirikkavechu kolluriyee😍😍😍😍 amul babyyyyyyy😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

 • Amul baby waste thu

 • Ha ha super 😂😂😂

 • Madurai's spice MRlevel channel frnds... Shopping, food challenge, cooking, beauty tips elame iruku.... Puduchurundha subscribe pani support panunga frnds...

 • 🤣😂🤣😂 mudila pa

 • Yaarellam prabhu andha baby drawing kaamkiraan nenachinga avaga like please

  • Mee

  • mrlevel.info/two/nHaahZydd66VgIE/vhi-i

 • mrlevel.info/two/na2mf4hrjJrEmmQ/vhi-i ❤❤❤❤

 • 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤭🤭🤭

 • Only for amul baby❤️

 • Sweety sathya

 • 😂😂😂😂😂

 • Enna amul baby baby nu sollitu irrukinga yevano nadikuran yevano sambathikuran ethula makkal ellarum nadikuravangala thalamela vachirukinga arivu ila yarrukum

 • 😀😀😂

 • Ana amul baby itha ethir pakalapa 😂😂

 • நான் கூட வரைஞ்சத தான் காட்ட போறான்னு நினைச்சுட்டேன் அமுல் பேபி சுத்த வேஸ்ட்

  • Mmm nanum than pls support my channel ka please

 • குழந்தை படம்னு நினைச்சவங்க ஒரு லைக் போடுங்க 👍❤️

 • Achoo namma rb pavam😔😔😍

 • Dhuuuu ithu yellam oru siriyel ahh chi

  • @dharshan Maharaja ROFL

  • @Rasool 1214 poda dai

  • @dharshan Maharaja lol

  • @Rasool 1214 😂

  • Learn to write in English first

 • Ammul Baby 😍😍😍

 • Rowdy baby reaction 😂😂😂😂

 • Thu thu thu thu thu

 • 🤣🤣🤣

 • Very funny 😂